Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden Notariskantoor Voorhout B.V.


1.    Notariskantoor Voorhout B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voert, naast haar statutaire naam, de handelsnaam Notariskantoor Voorhout. 

2.    Alle opdrachten, hetzij rechtstreeks aan Notariskantoor Voorhout B.V., hetzij aan individuele kantoorgenoten, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing. 

3.    De opdrachtgever is de cliënt: een of meer natuurlijke personen of rechtspersonen, die Notariskantoor Voorhout B.V. opdracht geven tot het verrichten van werkzaamheden.

4.    Iedere aansprakelijkheid van Notariskantoor Voorhout B.V. is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak geeft (geven), te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval uit de geldende polisvoorwaarden voortvloeit. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimumnormen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van deze verzekering plaatsvindt, dan is de aansprakelijkheid van Notariskantoor Voorhout B.V. beperkt tot een bedrag gelijk aan het voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium voor de werkzaamheden waaruit dan wel waardoor de schade is ontstaan.

5.    De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als Notariskantoor Voorhout B.V. aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door Notariskantoor Voorhout B.V. bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

6.    Een eventuele vordering tot schadevergoeding kan niet worden ingesteld tegen (voormalige) werknemers van Notariskantoor Voorhout B.V., overige personen die bij, voor of namens Notariskantoor Voorhout B.V. werkzaam (zijn geweest) of waarmee een samenwerkingsverband is aangegaan en ook niet tegen bestuurders van rechtspersonen die verantwoordelijk zijn (geweest) voor het uitvoeren van de werkzaamheden of waarmee een samenwerkingsverband is aangegaan.

7.    Elk recht op schadevergoeding vervalt in elk geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit; hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

8.    Als een opdracht wordt verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van de rekening voor de werkzaamheden van Notariskantoor Voorhout B.V. Als de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend.

9.    Bij het inschakelen van derden zal Notariskantoor Voorhout B.V. steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Notariskantoor Voorhout B.V. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. Notariskantoor Voorhout B.V. gaat er vanuit, en bedingt zo nodig bij dezen, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

10.    De opdrachtgever vrijwaart Notariskantoor Voorhout B.V. tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Notariskantoor Voorhout B.V.

11.    Notariskantoor Voorhout B.V. licht de cliënt tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van haar inschakeling. Het honorarium wordt vastgesteld op basis van de aan de opdracht bestede uren vermenigvuldigd met het door Notariskantoor Voorhout B.V. gehanteerde uurtarief, tenzij anders is overeengekomen. Notariskantoor Voorhout B.V. mag de kosten van zijn werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, een ander deel van de opdracht of een ander dan de cliënt.

12.    Door Notariskantoor Voorhout B.V. gemaakte kosten (zoals koerierskosten, reis- en verblijfskosten, registratiekosten, griffierechten en kosten, met inbegrip van (negatieve) rente, die in rekening worden gebracht door derde partijen, waaronder banken) zijn voor rekening van de cliënt. Het door de cliënt verschuldigd honorarium en door hem verschuldigde kosten worden daarnaast verhoogd met omzetbelasting (BTW).

13.    Een opdracht geldt als aanvaard:
•    als de opdracht door Notariskantoor Voorhout B.V. is bevestigd aan de cliënt;
•    als de cliënt een namens Notariskantoor Voorhout B.V. op verzoek van de cliënt gemaakte ontwerp akte dan wel een uitgebracht persoonlijk advies in ontvangst neemt; of
•    als Notariskantoor Voorhout B.V. een koopovereenkomst ontvangt waarin is bepaald dat de notaris die tot Notariskantoor Voorhout B.V. behoort de akte van levering zal verlijden, en de werkzaamheden ter zake start.

14.    Notariskantoor Voorhout B.V. en de aan haar verbonden notaris aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het geval dat de kwaliteitsrekening(en) notariaat een tekort vertonen omdat de bankinstelling waar die rekening(en) word(t)(en) aangehouden niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

15.    Niet alleen Notariskantoor Voorhout B.V. en haar bestuurder, maar ook alle (rechts)personen, die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

16.    De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van diegenen die voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest.

17.    Rekeningen moeten binnen veertien dagen na factuurdatum betaald worden, tenzij anders is overeengekomen of anders door Notariskantoor Voorhout B.V. op of bij de rekening is vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt in verzuim. De cliënt is dan een vertragingsrente (gelijk aan de wettelijke rente) en incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Als de cliënt een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van zijn/haar beroep of bedrijf, dan wordt in afwijking van het hiervoor vermelde besluit als incassokosten 15% van de openstaande vordering gerekend, met een minimum van € 250,00.

18.    Op de dienstverlening van Notariskantoor Voorhout B.V. is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) van toepassing. In dat kader is Notariskantoor Voorhout B.V. onder meer verplicht:    
•    in verband met de dienstverlening aan de cliënt een ‘cliëntenonderzoek’ uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat. Cliënt is verplicht om Notariskantoor Voorhout B.V. alle gegevens te verstrekken die Notariskantoor Voorhout B.V. nodig heeft om aan haar verplichtingen uit de WWFT te voldoen; en    
•    zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) te doen als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet.

19.    Een vordering op Notariskantoor Voorhout B.V. vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is opgenomen, kan niet worden gecedeerd of verpand. Notariskantoor Voorhout B.V. betaalt op grond van de notariële beroeps- en gedragsregels alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is opgenomen, behalve als uit deze regels anders voortvloeit.

20.    Notariskantoor Voorhout B.V. houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.

21.    Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl. De Geschillencommissie Notariaat neemt een klacht pas in behandeling nadat de kantoorklachtenregeling is doorlopen.

22.    De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Notariskantoor Voorhout B.V. wordt beheerst door het Nederlands recht. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Notariskantoor Voorhout B.V. voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend aan de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie worden voorgelegd.

23.    Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

24.    Notariskantoor Voorhout B.V. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen dan wel aan te vullen.