Columns


Alzheimer


In Nederland zijn er ontmoetingscentra waar mensen, of familieleden, die lijden aan een bepaald syndroom elkaar kunnen ontmoeten; zo zijn er in deze regio enkele Alzheimercafés. Daar ontmoeten mensen die aan het syndroom van Alzheimer lijden elkaar. Ook zijn dat ontmoetingsplaatsen voor familieleden ervan en wordt informatie gegeven.
De afgelopen tijd heb ik bij enkele Alzheimercafés lezingen gehouden; centraal stond daar wat men moet doen als een familielid aan  de ziekte van Alzheimer lijdt, of als tekenen zijn dat men daaraan lijdt.
Een gevolg van die ziekte is dat men niet – meer – over zijn wil kan beschikken; dat zal dan iemand anders moeten doen. De vraag is dan wie dat zal doen en op welke wijze.

ALGEHELE NOTARIELE VOLMACHT
Er zijn enkele mogelijkheden; de eerste is dat men bij leven een algehele notariële  volmacht geeft. Op basis van die volmacht kan de gevolmachtigde, degene die aan Alzheimer lijdt, vertegenwoordigen bij alle kwesties.
Voorwaarde is dan wel dat degene die aan Alzheimer lijdt nog wel goed moet weten wat hij/zij tekent. Is daar geen sprake meer van, dan kan de volmacht niet meer getekend worden; dus wees er op tijd bij.
Een volmacht geldt voor zowel privéomstandigheden, als bij zakelijke activiteiten als men een onderneming heeft. Ook kan in het laatste geval iemand een procuratie krijgen.

BEWIND
Is men werkelijk niet meer in staat om een notariële akte te ondertekenen, dan kan er altijd een onder bewindstelling worden gevraagd bij de Kantonrechter; dat soort procedures wordt regelmatig door mij gedaan. Bij bewind wordt niet de persoon onder bewindgesteld, maar diens vermogen.
Twee aspecten komen daarbij naar voren:
In de eerste plaats rijst de vraag of het gehele Vermogen onder bewind moet worden gesteld of een deel daarvan. Vaak is er al een volmacht bij de bank, zodat op basis daarvan al betalingen gedaan kunnen worden. Is dat het geval dan adviseer ik vaak om alleen de woning onder het bewind te laten vallen.
Dat heeft te maken met het volgende. Als er sprake is van bewind dan heeft de bewindvoerder voor heel veel zaken toestemming nodig van de Kantonrechter; de bewindvoerder is dan van die Kantonrechter afhankelijk en dat kan soms tot vervelende situaties aanleiding geven.
Ik zelf geef er de voorkeur aan om het allemaal in eigen hand te houden en zoveel mogelijk het bewind uit te stellen tot het echt niet anders kan.

ECHTGENOOT ONTERVEN?
Tot slot adviseer ik altijd als er sprake is van een persoon die aan Alzheimer lijdt, dat de ander heel goed nadenkt over zijn/haar testament.
Als het goed is zal bij echtparen, als er sprake is van een langstlevende testament,  ‘alles’ naar de langstlevende gaan, als één van de twee komt te overlijden. De vraag doet zich voor of u als ‘goede’ echtgenoot de ander nog wel als erfgenaam moet benoemen als u als ‘goede’ echtgenoot zou komen te overlijden. Die vraag is zeker actueel als er sprake is van opname in een verpleeghuis. Ik heb daar als eens over geschreven en mijn menig gegeven.

Mocht u over het bovenstaande van gedachten willen wisselen: bel eens voor een afspraak of loop eens binnen; het verplicht u tot niets en een eerste gesprek kost u ook niets. Het telefoonnummer is en blijft : 0252-215573
(email: info@notariskantoorvoorhout.nl)