Columns


Een verstandelijke beperking en een erfenis


De regelmatige lezer van deze stukjes weet dat ik vaak in ga op kwesties waar ik in de afgelopen tijd mee werd geconfronteerd en waarvan ik denk dat u, als lezer daar ook iets aan heeft.

De afgelopen tijd werd ik enkele malen geconfronteerd met een situatie waar mensen met een verstandelijke beperking bij betrokken waren. Meestal is het vermogen van deze mensen onder bewind gesteld zodat er sprake is van een bewindvoerder, of zij zijn onder curatele gesteld, zodat sprake is van een curator.

Kunnen mensen die onder bewind of curatele staan een testament maken?
Ja dat kan, mits zij duidelijk kunnen aangeven wat zij willen. Mensen die onder curatele staan kunnen ook een testament maken, maar pas nadat de Kantonrechter daarvoor toestemming heeft verleend. Dat betekent dus dat als de Kantonrechter toestemming heeft verleend er wel degelijk een testament gemaakt kan worden; dat is van belang, omdat de mensen met een verstandelijke beperking over het algemeen geen kinderen hebben en er toch vaak een voorkeur wordt uitgesproken waar hun vermogen naar toe moet gaan, als zij er niet meer zijn.

Ook werd ik recentelijk geconfronteerd met een 'gewoon' langstlevende testament bij een echtpaar dat enkele kinderen had waaronder een kind met een verstandelijke beperking en dus onder bewind stond. Eén der echtelieden overleed en nadat ik uitleg over het testament had gegeven aan de langstlevende, werd pas duidelijk hoe dat testament ten aanzien van de kinderen, waaronder het onder bewindgestelde kind, uitpakte; slecht dus, zeker nu de langstlevende op relatief jonge leeftijd weduwe was geworden. Het was jammer dat de ouders niet eerder langs waren geweest om te vragen hoe het testament zou uitpakken als één van hen zou komen te overlijden.
Bij dit soort situaties doen zich vragen voor of een dergelijk kind wel moet erven, of erven de andere kinderen alles met een last om voor hun broer of zuster te zorgen, of willen de ouders hebben dat de kinderen niet meer dan de legitieme portie krijgt?
Ook kunnen ouders ten aanzien van deze kinderen een tweetrapsmaking maken zodat zij weten waar uiteindelijk hun vermogen naar toe gaat, als hun kind dat verstandelijk beperkt is er niet meer is.
Met andere woorden: als er sprake is van een kind met een verstandelijke beperking is het raadzaam om eens van gedachten te wisselen ten aanzien van een toekomstige erfenis.

Tot slot nog en opmerking over de afwikkeling van een nalatenschap waar een persoon bij betrokken is die een verstandelijke beperking heeft; dit soort nalatenschappen dienen altijd door middel van een notariële akte afgewikkeld te worden en mag pas gebeuren nadat de Kantonrechter zijn goedkeuring daaraan heeft gehecht.

Met het bovenstaande heb ik aangegeven dat personen met een verstandelijke beperking wel degelijk een testament kunnen maken, mits zij hun wil kunnen uiten en mits de Kantonrechter zijn toestemming gegeven heeft. Heeft u een kind met een verstandelijke beperking dan doen zich vragen voor zoals hierboven vermeld. Met andere woorden: het is raadzaam om daarover van gedachten te wisselen en tot slot: nalatenschappen waar een persoon bij betrokken is, die en verstandelijke beperking heeft moet altijd door middel van een notariële akte worden afgewikkeld.
Mocht u over het bovenstaande van gedachten willen wisselen: bel eens voor een afspraak of loop eens binnen; het verplicht u tot niets en een eerste gesprek kost u ook niets. Het telefoonnummer is en blijft : 0252-215573
(email: info@notariskantoorvoorhout.nl).