Columns


Het huis toch op naam van de kinderen zetten?


Met enige regelmaat wordt mij de vraag gesteld of het verstandig is om het huis bij leven al op naam van de kinderen te zetten, juist om in de toekomst erfbelasting (successierecht) te voorkomen. Tot voor kort was ik daar heel sceptisch over.
Heel lang gelden – voor 1995 – kon dat vrij gemakkelijk, en gebeurde het vaak dat een huis in economische zin werd overgedragen en dat de ouders zich een recht van gebruik en bewoning voorbehielden.

DE ECONOOM
Dat werd ook wel ‘de econoom’ genoemd. Bij een dergelijke
overdracht was geen overdrachtsbelasting verschuldigd. De koopsom werd dan door de kinderen schuldig gebleven en in de loop der tijd werd op die koopsom kwijtgescholden, dus na verloop van tijd stond het  huis op naam van de kinderen en was er geen schuld meer. Als de ouders dan overleden waren of naar het verzorgingshuis gingen,  staken de kinderen de verkoopsom in hun zak zonder belasting daarover verschuldigd te zijn. In het verleden zijn daar leuke dingen mee gedaan.
In 1995 heeft de regering van de ene op de andere dag besloten dergelijke overdrachten onder het regime van de overdrachtsbelasting te brengen, dus sindsdien gebeurde het niet vaak meer dat een woning bij leven werd overgedragen aan de kinderen. Bovendien bepaalt de Successiewet – grofweg - dat de waardestijging bij de kinderen belast was met erfbelasting als de ouders overleden. Daarnaast zijn in 2010 de regels van de Successiewet zodanig aangepast dat het niet erg interessant meer was om woningen bij leven aan de kinderen over te dragen.
Om te voorkomen dat de waardestijging belast zou zijn met erfbelasting werd de woning ook wel verhuurd aan de ouders; dat is sinds 2010 helemaal oninteressant geworden omdat de ouders dan 6% van de WOZ-waarde van de woning aan huur aan de kinderen moeten betalen; dat is wel erg veel.
Sindsdien hebben zich evenwel twee ontwikkelingen voorgedaan op grond waarvan het wellicht toch interessant is is om na te gaan om uw woning op naam van de kinderen te zetten.

VERLAGING OVERDRACHTSBELASTING
Dat zijn de verlaging van de overdrachtsbelasting en het feit dat de waarde van onroerend goed aan het dalen is.
Overdrachtbelasting is men altijd verschuldigd deze bedraagt voor woningen 2%.
Als de woning wordt overgedragen, zal de waarde door een taxatie vastgesteld moeten worden en zal, de koopsom sterk afhankelijk zijn van de leeftijd van de ouders.
Over het algemeen zal de koopsom schuldig worden gebleven; daar kunnen de ouders in de loop der tijd elk jaar op kwijtschelden.
Kortom: wellicht verdient het aanbeveling om zolang de overdrachtsbelasting – die wel betaald moet worden – 2% bedraagt eens na te gaan of het zinvol is de woning bij leven over te dragen aan de kinderen onder het voorbehoud van een recht van gebruik en bewoning ten behoeve van de ouders.

Mocht u over het bovenstaande van gedachten willen wisselen: bel eens voor een afspraak of loop eens binnen; het verplicht u tot niets en een eerste gesprek kost u ook niets. Het telefoonnummer is en blijft : 0252-215573
(email: info@notariskantoorvoorhout.nl)