Familierecht


Een groot gedeelte van de werkzaamheden op het notariskantoor speelt zich af binnen de familiepraktijk. Daarmede wordt gedoeld op het maken van testamenten, samenlevingscontracten, huwelijkse – en partnerschapsvoorwaarden, maar ook het afgeven van verklaringen van erfrecht of een verklaring van executele.

Samenwoners
Als u ongehuwd samenwoont mist u, als de samenleving eindigt door overlijden, een aantal faciliteiten die een echtpaar wel heeft. De functie van een samenlevingscontract is dan ook dat het faciliteiten geeft als de samenleving eindigt door overlijden, faciliteiten die in de wet staan als u getrouwd zou zijn. Denk daarbij aan de grote vrijstelling die een echtgenoot heeft bij het recht van successie, het elkaar aanwijzen als partnerpensioengerechtigde, dus de langstlevende een aanspraak heeft op het ´weduwenpensioen´ en het verblijvingsbeding, de bepaling op grond waarvan de andere partner eigenaar wordt van de gemeenschappelijke zaken.

Zijn er kinderen, of is één van de partners eigenaar van de woning, dan is ook een testament noodzakelijk.

Huwelijkse voorwaarden
In Nederland  bepaalt de wet dat als u gaat trouwen en van te voren niets regelt, u in gemeenschap van goederen bent gehuwd. In die gemeenschap valt alles, eigendommen, schulden etc. Wilt u dat niet, dan is het aan te bevelen  na te denken over huwelijkse voorwaarden.

Wanneer is het verstandig huwelijkse voorwaarden op te maken?  Als u een eigen onderneming heeft of als u een vermogen apart wilt houden, of als er sprake is van een tweede huwelijk.

Over de vorm en inhoud kan nader van gedachten worden gewisseld; daarbij is het motief van de huwelijkse voorwaarden van belang  (eigen zaak/goederen apart houden). Belangrijk is evenwel dat u voordat u naar het gemeentehuis gaat, de zaak  bij de notaris heeft geregeld.

Weliswaar kunnen tijdens het huwelijk ook  huwelijkse voorwaarden worden gemaakt, maar dat is lastiger. Zo zal de bestaande gemeenschap verdeeld moeten worden. Ook kunnen huwelijkse voorwaarden worden opgeheven – bijvoorbeeld als de onderneming er niet meer is- en tijdens het huwelijk worden gewijzigd.

Uit elkaar gaan
Het kan zijn dat u besluit uit elkaar te gaan; als u gehuwd bent moet uiteindelijk de Rechtbank het huwelijk ontbinden. Daar gaat dan meestal een convenant aan vooraf. Dat wordt onder leiding van een advocaat of een mediator of door een  notaris gemaakt.

Als er minderjarige kinderen zijn, moet er een ouderschapsplan komen; dat moet ook als u als samenwoners uit elkaar gaat . Bij een dergelijk plan worden afspraken gemaakt over  wie wanneer de kinderen heeft, over vakanties etc.

Het Levenstestament
Het levenstestament is een bijzondere vorm van een testament. Een testament werkt pas als u komt te overlijden, een levenstestament werkt voor situaties tijdens uw leven. Bijvoorbeeld wanneer u door ziekte of ongeval niet meer in staat bent zelf te handelen. U kunt dan in een levenstestament iemand aanwijzen om uw belangen te behartigen. Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld.
Indien u niemand in uw omgeving heeft in wie u het volste vertrouwen heeft, kunt u ons kantoor of onze stichting: Stichting Notariële Volmacht en Bewind tot gevolmachtigde of toezichthouder benoemen. Zo is er altijd notarieel toezicht over het handelen van de gevolmachtigde.
 
Naast financiële zaken kan het ook gaan om medische beslissingen (wel of niet behandelen, euthanasieverklaring) of wat er met uw woning moet gebeuren als u daar niet meer zelfstandig kunt wonen.
 
Het belangrijkste is dat u uw zaken op tijd regelt. Dat wil zeggen voordat u in een kwetsbare positie zit, bijvoorbeeld doordat uw lichamelijke of geestelijke toestand minder wordt. Zo houdt u de regie in eigen hand en worden uw belangen volgens uw wensen behartigd. Neem de tijd om hierover na te denken en dit te bespreken met uw partner, kinderen of iemand anders die de rol van gevolmachtigde op zich gaat nemen.
U kunt op ieder moment het levenstestament intrekken of aanpassen bij de notaris.
 
Centraal Levenstestamentenregister
De notaris kan uw levenstestament aanmelden bij het Centraal Levenstestamenten Register (CLTR). Dit geeft de zekerheid dat iedereen die dat mag (bijvoorbeeld arts of rechtbank), kan achterhalen of u een levenstestament hebt opgesteld. Bij het CLTR kunt u navragen of iemand een levenstestament heeft gemaakt. Alleen notarissen kunnen dit register inzien. In dit register staat alleen of er een levenstestament is gemaakt. Er staat dus niet in wat de inhoud is van het levenstestament.