Columns


Bezwaar tegen de WOZ-beschikking


In het beging van het jaar zal elke woningeigenaar de WOZ-aanslag van de gemeente hebben ontvangen. Meestal is een dergelijke aanslag geen reden voor een hoera kreet, want er zal betaald moeten worden,
Vaak wordt er ook met enige trots naar gekeken, want vaak reageert men met de gedachte ‘kijk eens, hoeveel mijn woning nu waard is’.

Het vaststellen van de WOZ-waarde van uw woning is van belang omdat deze door overheden en de Belastingdienst als uitgangspunt wordt gebruikt bij een aantal belastingen; denk daarbij aan de Inkomstenbelasting en ook aan de Successiewet maar tevens als u een woning koopt; dan wordt de waarde van de woning waar de overdrachtsbelasting over wordt berekening gecontroleerd aan de hand van de WOZ-waarde, en als deze hoger is dan de verkoopprijs volgt vaak een naheffing, tenzij er een taxatierapport wordt meegezonden.

De waardering van uw woning wordt geregeld in de Wet Waardering Onroerende Zaken (WWOZ). Daar staat een merkwaardig artikel in dat overigens laatst door de Hoge Raad van tafel is geveegd.
Bij het vaststellen van de wet vreesde men dat er veel bezwaarschriften zouden worden ingediend bij relatief kleine waardeverschillen en om dat tegen te gaan is een artikel opgenomen dat het volgende zegt:
’als uw woning een bepaalde waarde heeft dan mag er een marge van 5%, 4%, 3% of 2% (afhankelijk van de waarde) zijn, maar de door de gemeente opgelegde waarde is dan toch per definitie juist’. Zoals gezegd: op die wijze wilde men voorkomen dat er (veel) bezwaren zouden worden ingediend tegen een WOZ-beschikking.

Dit nu is niet juist zegt de Hoge Raad en verwijst daartoe naar Europees Recht. Dus ook als u bezwaar heeft tegen de WOZ-beschikking van uw woning en ook als zou dit maar zien op een relatief kleine waardeverschil, dan moet de gemeente toch daar op ingaan en mag ze niet verwijzen naar het artikel dat de marge aangeeft, want dat geldt niet meer, oftewel dat artikel is niet-verbindend verklaard.

Zoals hierboven gezegd, wordt de WOZ beschikking ook gebruikt voor de uitvoering van diverse Belastingwetten, zoals  de Successiewet.
Stel dat kinderen een woning erven dan moet in de aangifte erfbelasting de WOZ-waarde van die woning worden opgegeven.
Stel dat de werkelijke waarde van die woning lager is, is men dat aan de WOZ waardering gebonden? Nee, want op grond van de WWOZ kan men op het moment dat men erft om een nieuwe beschikking vragen (art 28). Zeker nu de woningen (in zijn algemeenheid) in waarde zijn gedaald, kan deze bepaling van toepassing zijn als u een woning erft waarvan de WOZ-waarde volgens u te hoog is en kan er waarschijnlijk erfbelasting worden bespaard.

Mocht u over het bovenstaande van gedachten willen wisselen: bel eens voor een afspraak of loop eens binnen; het verplicht u tot niets en een eerste gesprek kost u ook niets. Het telefoonnummer is en blijft : 0252-215573
(email: info@notariskantoorvoorhout.nl).