Nieuws


FLEX B.V.


De B.V.
De besloten vennootschap (bv) is een populaire rechtsvorm. Een belangrijk voordeel is dat de aandeelhouders in principe niet privé aansprakelijk zijn voor schulden die door de bv worden gemaakt. Hun risico is beperkt tot het bedrag waarvoor zij deelnemen in het kapitaal. Ook maakt de rechtsvorm het gemakkelijker om verschillende zakelijke activiteiten juridisch van elkaar te scheiden. De bv is een rechtspersoon en derhalve een aparte juridische entiteit.


Invoering van de Flex B.V.
Het bedrijfsleven heeft last van onnodig belemmerende regels. Te denken valt aan het startkapitaal voor de oprichting van een bv van minimaal 18.000 euro. De ministeries van Veiligheid en Justitie en Economische Zaken, Landbouw & Infrastructuur hebben een wetsvoorstel tot vereenvoudiging en flexibilisering van het bv-recht ingediend. Doel van dit wetsvoorstel is meer vrijheid van inrichting en een betere aansluiting op de praktijk te creëren. Ook moet het project leiden tot vermindering van de administratieve lasten.

De wetsvoorstellen inzake de flex-bv zijn in werking getreden op 1 oktober 2012.

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN OP EEN RIJ:

Oprichting eenvoudiger
Er worden minder eisen gesteld aan de oprichting van een bv. Het verplichte minimumkapitaal van 18.000 euro, de bankverklaring en de accountantscontrole bij inbreng in natura worden afgeschaft. Zo wordt het voor kleinere en startende ondernemers gemakkelijker om te kiezen voor een bv.

Betere crediteurenbescherming
Om schuldeisers te beschermen mag de bv geen dividend uitkeren wanneer duidelijk is dat het bedrijf haar schulden niet kan blijven betalen. Bestuurders en aandeelhouders die onzorgvuldig hebben gehandeld, kunnen aansprakelijk worden gesteld.
Meer inrichtingsvrijheid

Ondernemers krijgen meer vrijheid bij de inrichting van kleinere ondernemingen, joint ventures en concerns. Hierdoor kunnen zij beter en sneller inspelen op veranderingen in de markt en hun concurrentiepositie versterken. bv’s krijgen meer speelruimte om in de statuten af te wijken van bepalingen in de wet. Het bedrijf kan bijvoorbeeld vastleggen dat iedere aandeelhouder zijn eigen bestuurder benoemt. Of bepalen dat er stemrechtloze of winstrechtloze aandelen worden uitgegeven.

Verruiming mogelijkheden besluitvorming
Daarnaast wordt het voor aandeelhouders eenvoudiger om besluiten buiten vergadering te nemen. Ook mogen aandeelhoudersvergaderingen in het buitenland worden gehouden en wordt de regeling voor deelname van certificaathouders aan de vergaderingen verduidelijkt.
Afschaffing blokkeringsregeling

De verplichte blokkeringregeling wordt in het wetsvoorstel afgeschaft. Deze regeling bepaalt nu nog dat wanneer de aandeelhouder zijn aandelen wil verkopen, hij daar goedkeuring voor nodig heeft van zijn mede-aandeelhouders of de aandelen eerst moet aanbieden aan zijn mede-aandeelhouders. De nieuwe regeling laat ruimte om de overdracht van aandelen wel of niet te beperken. Ook kan de overdracht voor een bepaalde periode geheel worden uitgesloten.

Verbetering geschillenregeling
De wettelijke regeling voor geschillen tussen aandeelhouders wordt verbeterd. Momenteel kunnen procedures zeer lang duren. Het wetsvoorstel zorgt voor stroomlijning door onder andere de mogelijkheid van tussentijds hoger beroep terug te dringen.Nieuws


FLEX B.V.


De B.V.
De besloten vennootschap (bv) is een populaire rechtsvorm. Een belangrijk voordeel is dat de aandeelhouders in principe niet privé aansprakelijk zijn voor schulden die door de bv worden gemaakt. Hun risico is beperkt tot het bedrag waarvoor zij deelnemen in het kapitaal. Ook maakt de rechtsvorm het gemakkelijker om verschillende zakelijke activiteiten juridisch van elkaar te scheiden. De bv is een rechtspersoon en derhalve een aparte juridische entiteit.


Invoering van de Flex B.V.
Het bedrijfsleven heeft last van onnodig belemmerende regels. Te denken valt aan het startkapitaal voor de oprichting van een bv van minimaal 18.000 euro. De ministeries van Veiligheid en Justitie en Economische Zaken, Landbouw & Infrastructuur hebben een wetsvoorstel tot vereenvoudiging en flexibilisering van het bv-recht ingediend. Doel van dit wetsvoorstel is meer vrijheid van inrichting en een betere aansluiting op de praktijk te creëren. Ook moet het project leiden tot vermindering van de administratieve lasten.

De wetsvoorstellen inzake de flex-bv zijn in werking getreden op 1 oktober 2012.

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN OP EEN RIJ:

Oprichting eenvoudiger
Er worden minder eisen gesteld aan de oprichting van een bv. Het verplichte minimumkapitaal van 18.000 euro, de bankverklaring en de accountantscontrole bij inbreng in natura worden afgeschaft. Zo wordt het voor kleinere en startende ondernemers gemakkelijker om te kiezen voor een bv.

Betere crediteurenbescherming
Om schuldeisers te beschermen mag de bv geen dividend uitkeren wanneer duidelijk is dat het bedrijf haar schulden niet kan blijven betalen. Bestuurders en aandeelhouders die onzorgvuldig hebben gehandeld, kunnen aansprakelijk worden gesteld.
Meer inrichtingsvrijheid

Ondernemers krijgen meer vrijheid bij de inrichting van kleinere ondernemingen, joint ventures en concerns. Hierdoor kunnen zij beter en sneller inspelen op veranderingen in de markt en hun concurrentiepositie versterken. bv’s krijgen meer speelruimte om in de statuten af te wijken van bepalingen in de wet. Het bedrijf kan bijvoorbeeld vastleggen dat iedere aandeelhouder zijn eigen bestuurder benoemt. Of bepalen dat er stemrechtloze of winstrechtloze aandelen worden uitgegeven.

Verruiming mogelijkheden besluitvorming
Daarnaast wordt het voor aandeelhouders eenvoudiger om besluiten buiten vergadering te nemen. Ook mogen aandeelhoudersvergaderingen in het buitenland worden gehouden en wordt de regeling voor deelname van certificaathouders aan de vergaderingen verduidelijkt.
Afschaffing blokkeringsregeling

De verplichte blokkeringregeling wordt in het wetsvoorstel afgeschaft. Deze regeling bepaalt nu nog dat wanneer de aandeelhouder zijn aandelen wil verkopen, hij daar goedkeuring voor nodig heeft van zijn mede-aandeelhouders of de aandelen eerst moet aanbieden aan zijn mede-aandeelhouders. De nieuwe regeling laat ruimte om de overdracht van aandelen wel of niet te beperken. Ook kan de overdracht voor een bepaalde periode geheel worden uitgesloten.

Verbetering geschillenregeling
De wettelijke regeling voor geschillen tussen aandeelhouders wordt verbeterd. Momenteel kunnen procedures zeer lang duren. Het wetsvoorstel zorgt voor stroomlijning door onder andere de mogelijkheid van tussentijds hoger beroep terug te dringen.